Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Procedure verzilveren inzet buiten cursusaanbod KRP

Voor medisch pedicures die hun periode zijn gestart vanaf 1 januari 2015, geldt dat ze verdeeld over domeinen een minimum aantal activiteiten moeten volgen. Op die manier zet de medisch pedicure zich in binnen alle relevante competentiegebieden. 

De gangbare manier om inzet te verzilveren, is door geaccrediteerde activiteiten te volgen. Binnen het domein Kwaliteitsbewust handelen is er daarnaast de mogelijkheid om inzet die wordt geleverd buiten het cursusaanbod, te laten verzilveren.

Ook medisch pedicures die vóór 1 januari 2015 hun periode zijn gestart kunnen hier gebruik van maken.

Waar moet een traject aan voldoen?
De inzet kan worden verzilverd als wordt voldaan aan onderstaande drie voorwaarden. Zie voor een toelichting per voorwaarde de verdere toelichting op deze pagina. 
 1. Planmatige aanpak van een vraagstuk volgens kwaliteitscyclus
 2. Vraagstuk uit de eigen praktijk, gericht op beroepsuitoefening door medisch pedicure
 3. Duidelijke en volledige verslaglegging van het traject
1. Planmatige aanpak van een vraagstuk volgens een kwaliteitscyclus
Voorbeelden van kwaliteitscycli zijn de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) van Deming of de STARR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie). Zie hieronder de toelichting aan de hand van de PDCA-cyclus. Uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van een gelijkwaardige alternatieve methode. In dat geval is het belangrijk dat u vooraf bij ons navraagt of de alternatieve methode aan de voorwaarden voldoet. 
 • Plan: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
 • Do: Voer de geplande verbetering uit.
 • Check: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
 • Act: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK

2. Vraagstuk uit de eigen praktijk, gericht op beroepsuitoefening door medisch pedicure
Enkele voorbeelden van relevante onderwerpen:
 • zelfevaluatie, een traject waarbij u samen met collega’s (of zelf) uw eigen handelen/praktijkvoering evalueert, een plan opstelt voor verbetering, het plan uitvoert en eventueel bijstuurt.
 • klanttevredenheidsonderzoek, een traject gericht op kwaliteitsverbetering van de praktijkvoering, waarbij klantevaluaties het uitgangspunt zijn.
 • communicatie, toetsing en evaluatie van uw communicatie, bijvoorbeeld met klanten. Wat vindt de andere partij ervan, is het doeltreffend, hoe kan het beter, de communicatie beter aanpakken en evaluatie of het resultaat naar wens is. 
 • hygiëne, aanwijzen en analyseren van knelpunten en verbeterpunten op het gebied van hygiëne in uw praktijk, gevolgd door planmatige aanpak en evaluatie.
 • Intervisie/intercollegiaal overleg: periodiek overleg met collega’s, waarbij de bijeenkomsten een bijdrage leveren aan een traject dat zich richt op de kwaliteit van uw praktijkvoering.
 • (intercollegiale) toetsing: een traject waarbij uw praktijkvoering wordt getoetst door een partij met aantoonbare kennis een vaardigheden op dit gebied, gevolgd door een traject om verbeteringen door te voeren. 
 • betere praktijkvoering,
 • kwaliteit van behandelingen,
 • etc.

3. Duidelijke en volledige verslaglegging van het traject
Het is belangrijk dat u het hele verloop van het traject verwerkt in een verslag. Dit verslag vormt het bewijs van uw inzet en wordt door ons beoordeeld. Gebruik hiervoor altijd het ProCERT-verslagformulier. Daarbij is het belangrijk dat u gedetailleerd beschrijft en beargumenteert zodat duidelijk wordt dat het traject goed is doorlopen en een bijdrage levert aan het kwaliteitsbewustzijn. De kosten voor beoordeling van het verslag bedragen €50,- (excl. BTW).

U kunt het verslag indienen via de pagina Verzilveren inzet buiten cursusaanbod bij Mijn KRP (link werkt alleen na inloggen bij Mijn KRP). Via onderstaande link kunt u het verslagformulier downloaden.
Beoordeling verslag + verwerking in KRP
Alle verslagen worden beoordeeld op:
 • Duidelijkheid: Geeft het verslag een duidelijk beeld van het traject?
 • Kwaliteit: heeft u het traject op een goede manier doorlopen, heeft u de juiste vragen gesteld, heeft u uzelf op een goede manier een spiegel voorgehouden?
 • Bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling: Heeft het traject een waardevolle bijdrage geleverd aan het kwaliteitsbewustzijn/ de kwaliteit van de beroepsuitoefening, zoals deze wordt nagestreefd binnen de kaders van het KRP.
Indien het verslag voldoet aan alle voorwaarden, wordt de inzet verzilverd binnen het KRP, in het domein Kwaliteitsbewust handelen.
 • De inzet telt mee als één activiteit, waarbij het aantal punten een indicatie is van de tijd die u heeft geïnvesteerd.
 • De accreditatie geldt per traject. Herhaling van een traject of het opknippen van een traject in losse onderdelen (bv. bij intervisie) wordt niet apart gehonoreerd.
Indien het verslag/traject niet voldoet aan alle voorwaarden dan wordt de aanvraag niet gehonoreerd of wordt om aanvullende informatie gevraagd. Als u het niet eens bent met de beoordeling van het dossier, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij het college van beroep en bezwaar. Zie voor meer informatie: reglement college van beroep en bezwaar.